Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

O Ośrodku

Historia

Lata 1946-1950

W latach 1946-1950 decyzją kierownictwa ruchu zawodowego w budynku przy ul. Kopernika 9 zostaje uruchomiony Ośrodek Szkolenia Aktywu Związkowego. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w stołówce oraz pomieszczeniach piwnicznych, które zamieniono na sale wykładowe.

W latach 1947-1950 przeszkolono w nim 5 571 działaczy związkowych na różnego rodzaju kursach.

W 1950 roku rozpoczęto budowę szkoły przy ul. Kopernika 5. Był to pierwszy wybudowany od podstaw budynek we Wrocławiu. Nowo wybudowany obiekt włączono w kompleks zabudowań dotychczasowego ośrodka szkolenia aktywu związkowego zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9 i przeznaczono na potrzeby edukacji społecznych inspektorów pracy - służby powołanej do życia ustawą z 4 lutego 1950 roku.

W kompleksie budynków przy ul. Kopernika 5 i 9 rozpoczyna działalność Szkoła Inspekcji Pracy - placówka edukacyjna umiejscowiona w strukturach organizacyjnych ówczesnej Centralnej Rady Związków Zawodowych.

Galeria

Lata 1951-1960

Dekretem z 10 listopada 1954 roku o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawowania inspekcji pracy, dotychczasowa państwowa inspekcja pracy staje się służbą działającą w strukturach związków zawodowych.

Szkole Inspekcji Pracy postawiono zadanie przygotowania kandydatów do objęcia stanowisk technicznych inspektorów pracy. O tytuł ten mogły ubiegać się osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie techniczne oraz znajomość technologii procesów produkcyjnych oraz złożyły egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Pracy CRZZ. Działania kierownictwa i pracowników Szkoły koncentrowały się zatem głównie wokół szkolenia przyszłych inspektorów pracy oraz doskonalenia ich umiejętności.

Lata 60-te i 70-te

Od 1961 roku na bazie zmian w przepisach prawnych głównie dotyczących spraw bhp, nowych technologii w przemyśle i tym samym nowych zagrożeń w środowisku pracy, w Szkole rozpoczęto intensywne dokształcanie związkowych inspektorów pracy. Podejmowano także szkolenia różnych innych grup zawodowych tzw. aktywu ochrony pracy. Coraz większe potrzeby i wymagania w dziedzinie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spowodowały konieczność doskonalenia bazy dydaktycznej Szkoły.

Pierwszym poważniejszym krokiem w kierunku unowocześnienia metod nauczania było zorganizowanie w 1963 roku Gabinetu Ochrony Pracy, w skład którego wchodziły: sala fizjologii pracy, eksponaty urządzeń technicznych do obróbki metali i drewna, środki ochrony osobistej, przykładowa odzież ochronna i robocza oraz sala kinowa wyposażona w filmotekę z zakresu BHP.

Z biegiem czasu gabinet ochrony pracy powiększono o dział badań psychologicznych, który wsparty został przez utworzoną pracownię fotograficzną oraz urządzenia małej poligrafii.

W latach 60-tych i 70-tych w Szkole Inspekcji Pracy organizowano cykliczne szkolenia doskonalące dla inspektorów pracy, szkolenia dla społecznych inspektorów pracy, przewodniczących i sekretarzy kolegiów orzekających, przewodniczących komisji powypadkowych i instruktorów pracy młodzieży. Ciekawą propozycją były roczne zaoczne kursy dla konstruktorów maszyn i urządzeń w ramach których poza tematyką czysto techniczną zapoznawano słuchaczy z zasadami ergonomii oraz psychologii pracy. W latach 1962-1972 w szkoleniach organizowanych przez Szkołę uczestniczyło 41 835 słuchaczy na 696 różnych formach szkoleniowych.

Szkoła zatrudniała 12 etatowych pracowników pedagogicznych oraz posiłkowała się ponad 60 wykładowcami zewnętrznymi rekrutującymi się z pracowników naukowych wyższych uczelni Wrocławia, Głównego Inspektoratu Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz sądownictwa.

Rok 1981 - Przerwanie działalności Ośrodka

Ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 roku, zgodnie z którą inspekcja pracy stała się ponownie służbą państwową, Szkoła Inspekcji Pracy zostaje przekształcona w Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Kadr Państwowej Inspekcji Pracy podporządkowany Głównemu Inspektorowi Pracy PIP. Statutem z 7 lipca 1981 roku Ośrodkowi wyznaczono następujące zadania: szkolenie kandydatów na państwowych inspektorów pracy, doskonalenie zawodowe inspektorów pracy, szkolenie i dokształcanie społecznych inspektorów pracy, doskonalenie specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy z dużych zakładów pracy, prowadzenie prac studyjnych dla potrzeb Głównego Inspektoratu Pracy oraz dla potrzeb dydaktyki.

Złożona sytuacja społeczno-polityczna roku 1981 nie pozwoliła na spokojne podjęcie nowych zadań. W grudniu 1981 roku decyzją ówczesnych władz Ośrodek zmuszony jest przerwać działalność w związku z przejęciem obiektu na potrzeby sił porządkowych stanu wojennego.

Rok 1983 - Wznowienie działalności Ośrodka

Działalność zostaje wznowiona w marcu 1983 roku. Rada Programowa Ośrodka pod przewodnictwem ówczesnego doc. dr. hab., a obecnie profesora, Waleriana Sanetry, wypracowuje koncepcję programową kształcenia i doskonalenia zawodowego państwowych inspektorów pracy i innych podmiotów działających w sferze ochrony pracy. Baza Ośrodka zostaje wyposażona w sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do prowadzenia zajęć na poziomie dyktowanym współczesną w owych latach techniką. Uruchomiono studio TV, sale dydaktyczne wyposażono w sprzęt telewizyjny (kamery, monitory) co dało możliwość znacznego wzbogacenia form i metod dydaktycznych. Wykładowcy zaczęli wykorzystywać filmy, slajdy, foliogramy.

W oparciu o skromną bazę poligraficzną zaczęto wydawać pierwsze skrypty szkoleniowe. Poszerza się baza uczestników szkoleń, w roku 1984 zorganizowano już 86 różnego rodzaju kursów, w których uczestniczyło 2 351 słuchaczy. Najliczniej szkoloną grupą są społeczni inspektorzy pracy, których zadania i uprawnienia określiła nowa ustawa o społecznej inspekcji pracy.

Lata 90-te

Lata 90-te to okres otwarcia Państwowej Inspekcji Pracy, w tym Ośrodka Szkolenia, na kraje europejskie i świat. Niemałe znaczenie miało tu uczestnictwo Inspekcji Pracy w programach i środkach przekazanych na rozwój instytucji z przedakcesyjnych funduszy PHARE. Ośrodek uczestniczył m.in. w programie „Długoterminowa pomoc instytucjonalna”, dzięki któremu poznano działalność innych inspekcji europejskich zwłaszcza pod kątem kształcenia i doskonalenia kadr inspekcyjnych, co zaowocowało opracowaniem nowych programów kształcenia, weryfikacją dotychczasowych metod nauczania, wprowadzeniem szerszej gamy  materiałów szkoleniowych dla słuchaczy.

Rozpoczęto też współpracę bilateralną z Narodowym Instytutem Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego w Marcy l’Etoile we Francji. Rezultatem nawiązanej współpracy była wspólna organizacja tematycznych seminariów dla polskich inspektorów pracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy szkoleniowcami francuskimi i polskimi.

W 1994 roku zorganizowano w Ośrodku pierwsze na tak dużą skalę przedsięwzięcie o znaczeniu międzynarodowym pn. „Subregionalne sympozjum Międzynarodowej Organizacji Pracy”. Uczestniczyło w nim wielu przedstawicieli inspekcji pracy z krajów nie tylko europejskich ale i ze świata, m.in. z Japonii.

Ośrodek działa również aktywnie na niwie krajowej. Już pod patronatem wybitnego uczonego w dziedzinie ergonomii i ochrony pracy profesora Jana Rosnera organizuje i współorganizuje szereg krajowych konferencji i seminariów z dziedziny ochrony pracy, jak np. sympozjum na temat zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy zorganizowane wspólnie z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu, seminarium na temat wypadków przy pracy i systemu świadczeń odszkodowawczych zorganizowane przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii.

Coraz większą wagę przywiązuje się do popularyzacji zagadnień bhp wśród pracodawców i pracobiorców. Ośrodek rozpoczyna systematyczną promocję tych zagadnień poprzez udział w targach poświęconych tematyce bhp, głównie Międzynarodowych Targach „SAWO” gdzie w roku 1995 uzyskuje wyróżnienie w kategorii prewencji „Za działalność dydaktyczną i poradnictwo w zakresie prawnej ochrony pracy i ergonomii dla pracowników służby bhp”.

Ośrodek rozszerza również swoją działalności poprzez tworzenie przedstawicielstw regionalnych, w których realizowane są szkolenia dla pracodawców i pracowników zgodnie z opracowywanymi tu programami.

Wartym odnotowania jest również fakt goszczenia przez Ośrodek w 1996 roku ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w związku z organizacją w obiektach Ośrodka seminarium dla młodzieży na temat „Czy polityka jest brudna?”.

Na lata dziewięćdziesiąte przypada też okres systematycznej modernizacji obiektów Ośrodka, głównie jego bazy hotelowej oraz części dydaktycznej. Do użytku słuchaczy zostaje oddana m.in. nowa pracownia komputerowa, wdrażane są systemy informatyczne i nowe programy szkoleniowe związane z nowatorskim podejściem do spraw bhp (system zarządzania sprawami bhp, ocena ryzyka zawodowego). Od 1999 roku rozpoczyna się też realizacja poważnej inwestycji związanej z rozbudową budynku szkoleniowego OS PIP o dobudowanie siedziby dla Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Inwestycja zostaje zakończona w roku 2000.

Lata 2000 - 2010

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoleniowego, modernizacja sal wykładowych, uruchomienie małej poligrafii, dały Ośrodkowi nowe możliwości organizacji na większą skalę działań szkoleniowych i promocyjnych skierowanych tak do pracowników Państwowej Inspekcji Pracy jak i partnerów zewnętrznych.

Ośrodek jest coraz częściej gospodarzem prestiżowych dla Urzędu Państwowej Inspekcji Pracy konferencji na skalę międzynarodową i krajową. W 2004 roku odbywa się Międzynarodowa Konferencja pn. „Wspólna Europa - Wspólne Priorytety Inspekcji Pracy” zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 85-lecia Państwowej Inspekcji Pracy z udziałem przedstawicieli europejskich inspekcji pracy oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy, organizowane są rokroczne seminaria poświęcone tematom bhp zalecanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao, oraz konferencje tematyczne z udziałem przedstawicieli zagranicznych inspekcji pracy jak „Promocja standardów bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, „Budować bezpiecznie ponad granicami”, „BHP w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”, „Duże inwestycje budowlane i bezpieczeństwo pracy pracowników migrujących”.

W ramach tych spotkań polscy inspektorzy pracy mają możliwość zapoznania się z działaniami innych inspekcji pracy, wymiany doświadczenia z kolegami – inspektorami pracy z takich krajów jak Francja, Portugalia, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania a nawet Norwegia.

2009 roku Ośrodek jest gospodarzem konferencji podsumowującej europejską kampanię „Mniej Dźwigaj” w której uczestniczą przedstawiciele z 26 krajów europejskich.

Liczne kontakty zagraniczne Ośrodka zapoczątkowane jeszcze w minionym dziesięcioleciu owocują zaproszeniem Ośrodka jako członka założyciela do tworzącej się międzynarodowej sieci instytutów szkoleniowych działających na polu ochrony pracy. W maju 2002 roku pod patronatem działającego w strukturach Międzynarodowej Organizacji Pracy Instytutu Szkoleniowego w Turynie zostaje utworzona sieć pn. „Le Réseau international d’Institutions de Formation dans le domaine du Travail(RIIFT) która skupia instytucje europejskie i poza europejskie zajmujące się szkoleniem inspektorów pracy oraz innych uczestników dialogu społecznego.

Ośrodek do dnia dzisiejszego jest aktywnym członkiem sieci RIIFT w ramach której odbywają się coroczne spotkania służące wymianie myśli i doświadczeń związanych z działalnością edukacyjną na rzecz ochrony pracy. Sam też był w roku 2004 i 2009 gospodarzem takich spotkań.

Zmieniające się otoczenie prawne, a także doświadczenia wyniesione ze współpracy z zagranicznymi instytutami szkoleniowymi mobilizują pracowników Ośrodka do wprowadzenia zmian w kształceniu zarówno inspektorów pracy jak i innych podmiotów działających na tym polu. Powstają nowe programy szkolenia kandydatów na inspektorów pracy, wprowadzony zostaje system szkoleń doskonalących dla pracowników PIP, opracowywane są nowe projekty, których celem jest przekazanie szerszej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ośrodek rozpoczyna głębszą współpracę z uczelniami wrocławskimi i przy ich wsparciu wprowadza nowe produkty szkoleniowe. Z Politechniką Wrocławską organizowane są studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy, z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami, z Dolnośląską Szkołą Wyższą studia licencjackie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozpoczynają się też cykliczne konferencje skierowane do pracowników służby bhp, pracodawców i społecznych inspektorów pracy przybliżające nowoczesne spojrzenie na sprawy bhp.

Działalność Ośrodka umacniają uzyskane przez niego certyfikaty: „Zarządzania Jakością w zakresie projektowania, organizacji oraz realizacji szkoleń i usług z tym związanych” - wg normy ISSO 9001, „Uznania kompetencji jednostki edukacyjnej” wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB, stosowania systemu HACCP przy usługach gastronomicznych oraz honorowy tytuł „Wymarzony Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny”.

Działalność Ośrodka w latach 2011-2015

Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 roku Ośrodkowi Szkolenia PIP został zmieniony status organizacyjno-prawny i z zakładu budżetowego stał się od 2011 r. jednostką organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy.

Aktywność Ośrodka w kolejnym pięcioleciu 2011–2015 koncentrowała się głównie na pracy służącej Urzędowi. Polegała na modyfikacji i wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych oraz merytorycznych, związanych z kształceniem kadry Państwowej Inspekcji Pracy, a także uczestnictwie w działaniach prewencyjnych i promocyjnych PIP, w o wiele szerszym niż dotąd zakresie.

Z inicjatywy Ośrodka powstał spójny system rozwoju zawodowego pracowników PIP obejmujący wszystkich pracowników zatrudnionych w Inspekcji Pracy i porządkujący różne formy i możliwości doskonalenia przez nich wiedzy i umiejętności. W polityce szkoleniowej Urzędu kluczową rolę powierzono Ośrodkowi, którego zadaniem stało się identyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników i jednostek organizacyjnych PIP, opracowywanie projektów rocznych planów szkoleń centralnych, opracowywanie programów poszczególnych szkoleń, dobór wykładowców i materiałów szkoleniowych oraz realizacja szkoleń. Do systemu wprowadzono miedzy innymi obowiązkowe, okresowe szkolenia doskonalące dla inspektorów pracy, których zamierzonym celem jest utrzymanie stałego poziomu wiedzy pozwalającej na skuteczne wykonywanie przez nich czynności kontrolno-nadzorczych.

W latach 2011-2015 zorganizowano w Ośrodku 502 szkolenia w różnych kategoriach związanych z działalnością Urzędu, w których łącznie uczestniczyło blisko 15 tysięcy pracowników PIP.

Stałej modyfikacji podlegał również program szkolenia w ramach aplikacji inspektorskiej pod kątem spójności z aktualnymi zadaniami i priorytetami PIP.

Wykładowcami uczącymi rzemiosła młodych kandydatów do zawodu są przede wszystkim inspektorzy pracy, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz pasją wykonywania profesji, są w stanie "zarazić" młode pokolenie jak najlepszymi wzorcami. Aby wspólnie osiągać jednolite i najlepsze efekty kształcenia, Ośrodek prowadzi regularne spotkania szkoleniowe kadry wykładowców planowanych do realizacji zajęć teoretycznych na kolejnych aplikacjach inspektorskich i szkoleniach okresowych. Służą one doskonaleniu metodyki prowadzenia zajęć w ramach poszczególnych modułów tematycznych i warsztatu pracy nauczyciela z wykorzystaniem skutecznych technik nauczania, zarówno nowoczesnych narzędzi (tablica interaktywna) jak i aktywizujących form.

Ośrodek przejął również nadzór nad szkoleniem praktycznym realizowanym przez aplikantów w macierzystych jednostkach organizacyjnych, poprzez organizację szkoleń dla opiekunów praktyk oraz prowadzenie wizyt konsultacyjnych w jednostkach terenowych.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego, uprawnienia inspektorskie w latach 2011-2015 uzyskało 220 osób.

W ramach kolejnego ustawowego zadania wynikającego z Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu ochrony pracy, Ośrodek rokrocznie prowadził szkolenia dla partnerów społecznych w tym głównie społecznych inspektorów pracy. Organizował też inne formy edukacyjne jak konferencje czy debaty ukierunkowane na upowszechnianie kultury bezpieczeństwa pracy i zwiększenie udziału przedstawicieli pracowników w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy.

Przy współpracy inspektorów pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, opracowano i upowszechniono (w latach 2013-2015) 4 pakiety materiałów edukacyjnych, przeznaczonych dla osób szkolących nowo wybranych, jak i pełniących już funkcję społecznych inspektorów pracy. Zawarta w nich wiedza, przykłady ćwiczeń i kazusów oraz bogata ilustracja zdjęciowa stanowią pomoc przy realizacji szkoleń realizowanych w zakładach pracy.

Cykliczne debaty pod wspólną nazwą "Kuźnia Idei", to kolejna propozycja edukacyjno-popularyzatorska w zakresie upowszechniania wiedzy poprzez wymianę doświadczeń ludzi związanych z działalnością na rzecz ochrony człowieka w procesie pracy. W "Kuźni" ścierają się poglądy, aby tworzyć nowe przesłania - "Idee", wpływające na świadomość, rozwój kompetencji, zmiany postaw i zachowań w środowisku pracy. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się 22 października 2014 r. pn. "Efektywne formy szkolenia a kreowanie bezpiecznych miejsc pracy" i zostało uznane przez uczestników oraz obserwatorów debaty jako trafione w aktualne potrzeby środowisk zawodowych.

"Style przywództwa i ich wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników", to temat drugiej debaty, która odbyła się w 2015 roku z udziałem ekspertów wybranych z grona pracodawców, przedstawicieli organizacji związkowych, stowarzyszenia służby bhp oraz naczelnych redaktorów branżowych czasopism specjalistycznych. Cenne doświadczenia, obserwacje i dobre praktyki przekazane przez panelistów udowodniły, że angażowanie pracowników, dokształcanie, budowanie kultury pracy to inwestycja, która w perspektywie czasu może przynieść pozytywne efekty każdej firmie. Działania te bowiem przekładają się na bezpieczeństwo pracy i tym samym wpływają na ograniczenie liczby wypadków i zwolnień lekarskich, zmniejszenie stresu, lepszą organizację procesu pracy, stabilność załogi.

Jako propagator ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz zwiększania świadomości z problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Ośrodek uczestniczył w realizowanej w latach 2012-2013 kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Partnerstwo dla prewencji".

Poza działaniami własnymi Ośrodek współuczestniczył w działaniach prewencyjnych całego Urzędu współorganizując konferencje adresowane do pracodawców, społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp i przedstawicieli organizacji związkowych, jako partnerów społecznych. Tematy, które cieszyły się największym zainteresowaniem, to m.in. "Nanotechnologia, nanomateriały - zagrożenia, prewencja. Ochrona pracowników przed zagrożeniami wywoływanymi nanocząstkami" (13 listopada 2013 r.) i "Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy" (14 listopada 2014 r.).

Tradycją stały się też organizowane rokrocznie w OS PIP przez Krajowy i Dolnośląski Zarząd NSZZ "Solidarność" oraz Państwową Inspekcję Pracy konferencje w ramach obchodów Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Ich tematyka, poświęcona aktualnym, dominującym problemom bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników służy propagowaniu dobrych praktyk w eliminowaniu zagrożeń występujących w procesie pracy oraz budowaniu społecznej wspólnoty w działaniach na rzecz polepszania warunków pracy w Polsce.

Regularnie odbywały się w Ośrodku debaty i szkolenia, realizowane w ramach zawartych przez Głównego Inspektora Pracy porozumień z partnerskimi urzędami. Każdego roku miało miejsce kilaka takich spotkań pomiędzy przedstawicielami PIP i m.in.: Urzędu Transportu Kolejowego (2013, 2015), Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (2013), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska (2014), Prokuratury (2014 i 2015), Straży Granicznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego (2015), Lasów Państwowych (2015).

Ośrodek uczestniczył również w organizacji szeregu międzynarodowych spotkań i wizyt wynikających z udziału Państwowej Inspekcji Pracy w europejskich projektach, służących budowaniu wspólnej strategii na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy w krajach unijnych. Cykl ten zainicjowało polsko-niemieckie seminarium przedstawicieli PIP i Departamentu Ochrony Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodziny Brandenburgii oraz Krajowego Urzędu Ochrony Pracy Brandenburgii, poświęcone poznaniu specyfik działań inspekcyjnych oraz problematyki kontrolnej urzędów w obu krajach (16-17 marca 2011 r.). Następne, to wspólne szkolenie inspektorów pracy i urzędników z Belgii, Francji, Luksemburga, Hiszpanii, Portugalii i Polski, zajmujących się kontrolą skuteczności prawa wspólnotowego w kwestii ochrony pracowników delegowanych (20-22 września 2011r.), międzynarodowe seminarium „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki i poślizgnięcia” w ramach kampanii "Szanuj życie" (3 listopada 2011 r.), międzynarodowa konferencja Związku Zawodowego "Budowlani", Państwowej Inspekcji Pracy oraz Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa pn. "Oddelegowanie pracowników - rzeczywistość oddelegowania" (14 stycznia 2013 r.), polsko-holenderskie seminarium eksperckie, poświęcone problematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, legalności zatrudnienia oraz handlu ludźmi do pracy przymusowej (5-6 listopada 2015 r.).

Inne międzynarodowe spotkania służyły dzieleniu się informacjami o podstawowej działalności urzędu, systemie kształcenia kadr i doświadczeniach w zakresie prewencji polskiej inspekcji pracy z delegacjami inspektorów z republiki Azerbejdżanu (21-25 maja 2012 r.) i dwukrotnie z Chińskiej Republiki Ludowej (5-15 marca i 5 lipca 2013 r.). Pracował zespół ekspertów powołany przez Komitet Wyższych Inspektorów (SLIC), który prowadził ocenę systemu inspekcji pracy w Polsce, a także zapoznał się z działalnością OS PIP (29 września - 14 października 2013 r.), natomiast przedstawiciele Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej zainteresowani byli m.in. systemem kształcenia polskich inspektorów pracy (19-20 marca 2014 r.). 

W ramach projektu koordynowanego przez francuski Krajowy Instytut ds. Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego INTEFP, odbywały się w Ośrodku wizyty studyjne: przedstawicieli służb inspekcji pracy z Belgii, Holandii, Francji, Irlandii i Litwy, którzy metodą "nauka przez działanie" pracowali nad zagadnieniami dotyczącymi delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terenie UE (7-11 kwietnia 2014 r.), francuskich kandydatów na inspektorów pracy, odbywających zawodowy staż (3-9 października 2014 r.), inspektorów pracy z Regionu Południowego Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii (2 czerwca 2015 r.).

Przedstawiciele Ośrodka aktywnie uczestniczyli w pracach Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT) i wzięli udział w kolejnych, corocznych spotkaniach, które zorganizowali u siebie poszczególni partnerzy sieci w: Lizbonie (2011 r.), Tunisie (2012 r.), Marcy l’Etoile (2013 r.), Brukseli (2014 r.). Natomiast w dniach 1-3 czerwca 2015, Ośrodek sam był gospodarzem 19. już spotkania w historii RIIFT. Udział w nim wzięli przedstawiciele z 10 instytutów szkoleniowych, a dyskusja koncentrowała się wokół tematu "Nietypowe i elastyczne formy zatrudnienia oraz uprawnienia administracji pracy w zakresie kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz prawami osób świadczących pracę w nietypowych formach". Podczas pobytu we Wrocławiu goście mieli też okazję zwiedzić miasto i pospacerować po pięknym o tej porze roku Parku Szczytnickim.

Ośrodek był też gospodarzem posiedzeń Rady Ochrony Pracy. Podczas spotkania tego gremium w 2014 r., mieliśmy możliwość zaprezentowania naszej działalności edukacyjno-popularyzatorskiej, a także historii naszego hotelowego obiektu.

Hotel Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, zaliczany do jednego z prestiżowych obiektów osiedla WUWA wymaga szczególnej troski ze strony administracji Ośrodka. W latach 2011 -15 kontynuowano długofalową politykę przywracania jego historycznej świetności oraz dostosowywania wnętrz "Park Hotelu" do współczesnej funkcjonalności i wygody kursantów. Działania rewitalizacyjne modernistycznego obiektu hotelowego, zgodnie z pierwotnym zamysłem architektonicznym Hansa Scharouna, prowadzone w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu objęły: remont poszycia dachowego i ustawienie oryginalnych betonowych detali architektonicznych - donic na ozdobną roślinność wraz ze schodkami na dachu tarasu "Park-Hotelu" oraz nową, nawiązującą do estetyki lat trzydziestych aranżację wnętrz i wyposażenia pokoi hotelowych.

Zabytkowy budynek hotelowy Ośrodka był też miejscem służącym artystycznym wydarzeniom naszego miasta, a także obiektem często odwiedzanym przez turystów polskich i zagranicznych. W okresie 13–28 października 2012 roku ulokowana tu została interesująca wystawa "Osiedle Werkbundu – Stuttgart 1927", jako części projektu "Weissenhof i WUWA - tworzenie sieci współpracy w dziedzinie rewitalizacji osiedli Werkbundu". Wystawę odwiedziło wielu specjalistów użytkowej architektury modernistycznej, studentów oraz innych zainteresowanych tą tematyką.

16 marca 2015 roku w hotelowym holu odbył się wernisaż poświęcony wystawie DOM WZORCOWY, której autorką była Karolina Balcer, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Ten wzorcowy dom nr 31 projektu Hansa Scharouna o historycznej nazwie "Park Hotel", który został wzniesiony w 1929 roku jako część wzorcowego osiedla wystawy mieszkaniowej WuWa, pełniący funkcję domu hotelowego dla bezdzietnych małżeństw i osób samotnych, to współczesny Hotel Ośrodka Szkolenia PIP przy Kopernika 9. Wystawa eksponująca makietę historycznego osiedla mieszkaniowego oraz prace malarskie autorki trwała miesiąc i była również atrakcją dla mieszkańców naszego hotelu – uczestników odbywających się w tym czasie szkoleń.

Wielokrotnie odwiedzały też Ośrodek ekipy filmowców znajdując w obiektach hotelu, szkoły oraz posesji dobrą scenografię dla produkowanych filmów pełnometrażowych i seriali telewizyjnych. Plastycy i studenci organizowali tu plenery, nauczyciele akademiccy odbywali poglądowe zajęcia z adeptami architektury, a wrocławscy przewodnicy regularnie przyprowadzali turystów do słynnego domu Scharouna i dębu "Dziadek". Pod ten dąb z końcem 2013 roku przywędrował IP-ek podążający szlakiem słynnych wrocławskich krasnali. Został uroczyście powitany 3 grudnia przez uczestników narady kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy i uczestników szkoleń. Figurka krasnala IP-ka to strażnik wysokiego poziomu kształcenia i doskonalenia inspektorów pracy, ale też symbol dobrego ducha dodającego otuchy i niosącego szczęście kandydatom na to stanowisko, zwłaszcza podczas egzaminów.

Okres pięciolecia 2011-2015 uświetnił jubileusz 65-lecia istnienia Ośrodka Szkolenia PIP. Pracownicy na tę okoliczność opracowali wspólne wydawnictwo wspomnieniowe. W zawartych w nim artykułach opowiedzieli o ważnych wydarzeniach Ośrodka, które tworzyli na przestrzeni swojej działalności zawodowej, przybliżyli sylwetki kolegów z zespołu pracowniczego i podzielili się refleksjami o doświadczonych przeżyciach w pracy.

Szukaj

Logo PIP

Menu