Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Aplikacja inspektorska

Rekrutacja kandydatów na inspektorów pracy

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy określa, kto może być inspektorem pracy:

Art. 39. Pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy nadzorującym lub wykonującym czynności kontrolne może być osoba, która:

  1. ma obywatelstwo polskie;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada tytuł magistra lub równorzędny i niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz złożyła, z wynikiem pozytywnym, państwowy egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Pracy;
  5. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków służbowych;
  6. ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Ogłoszenie o naborze publikowane jest m.in. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy.

Postępowanie rekrutacyjne (pierwszy etap) prowadzone jest w Okręgowych Inspektoratach Pracy oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu (drugi etap).

Proces kwalifikacyjny polega na rozmowach, testach, itp. przed komisjami rekrutacyjnymi, mającymi na celu sprawdzenie wiedzy oraz ocenę kwalifikacji i predyspozycji kandydata na inspektora pracy.

Kandydaci do pracy pozytywnie zakwalifikowani na aplikację inspektorską zostają zatrudnieni (czas określony) w Okręgowych Inspektoratach Pracy do których aplikowali oraz skierowani na szkolenie do Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Szczegółowo kwestie związane z naborem do pracy w PIP reguluje Zarządzenie nr 39/19 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania naboru do pracy w Państwowej Inspekcji Pracy dostępne na stronie www.pip.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szukaj

Logo PIP

Menu